Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://www.sit.de/lagsh/ehome.nsf/61B238C032C905D9C125830B0042DE19/$file/Beschluss-1-Sa-405–17_03-07–2018.pdf