Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://www.sit.de/lagsh/ehome.nsf/C8058551D2AA93ECC12584C0002681BF/$file/Beschluss-5-Sa-157–19-30–09-2019.pdf