Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://www.sit.de/lagsh/ehome.nsf/338435178CE6B260C12584C8003939FB/$file/Beschluss-6-Ta-109–19-15–11-2019.pdf