Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://www.sit.de/lagsh/ehome.nsf/44C816F4ECC47361C12584CF00358950/$file/Beschluss-6-Ta-89–19-09–09-2019.pdf